Algemene voorwaarden | Online Muziek Academie

Algemene voorwaarden


Artikel 1 Algemeen


1.1 De algemene voorwaarden van Online Muziek Academie zijn van toepassing op alle overeenkomsten van een gebruiker aangegaan met Online Muziek Academie.

1.2 Een overeenkomst komt tot stand als de gebruiker het elektronisch aanvraagformulier heeft ingevuld en verzonden.

1.3 Bij het sluiten van een overeenkomst met Online Muziek Academie aanvaardt de gebruiker de algemene voorwaarden.


Artikel 2 Misbruik


2.1 Bij het niet naleven van de algemene voorwaarden of misbruik van de dienst door gebruiker, is Online Muziek Academie gerechtigd de overeenkomst te ontbinden en het account van de gebruiker stil te leggen.

2.2 Indien Online Muziek Academie schade oploopt door misbruik van de gebruiker is zij gerechtigd deze schade te verhalen op de gebruiker.

2.3 Online Muziek Academie heeft het recht zonder opgaaf van reden een gebruiker te weigeren of te blokkeren.


Artikel 3 Opzeggen overeenkomst


De gebruiker kan te allen tijde de overeenkomst opzeggen, na het opzeggen heeft de gebruiker nog toegang tot wanneer er betaald is en dan vervalt de toegang. Opzegging kan via de ‘opzeglink’ in de ledenomgeving, of je kunt een berichtje achterlaten in het leden gedeelte of een mail sturen. Je dient het abonnement één dag van te voren voor deze vernieuwd word op te zeggen.


Het is niet toegestaan om het geld te storneren, de betaal provider brengt dan direct 5,- euro extra in rekening en we krijgen een negatief stornering's percentage, deze kosten zullen dan ook doorberekend worden en zo nodig uithanden gegeven worden. Als er iets niet klopt neem dan altijd contact op dan storten wij het zo nodig zelf terug.


Artikel 4 Overmacht


4.1 Onder overmacht wordt een onvoorziene omstandigheid verstaan, die niet aan Online Muziek Academie kan worden toegerekend. Het gaat hierbij onder meer om werkstaking, brand, oorlog, bedrijfsstoringen.

4.2 De schade die de gebruiker door de overmachtsituatie oploopt kan hij niet verhalen op Online Muziek Academie.


Artikel 5 Vermelding


Online Muziek Academie behoudt zich het recht om in bepaalde berichten en/of inhoud een verwijzing te plaatsen naar OnlineMuziekAcademie.nl


Artikel 6 Geschillen


6.1 Op alle rechten, verplichtingen en overeenkomsten waarop de algemene voorwaarden van toepassing zijn, is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.

6.2 Alle geschillen tussen partijen zullen worden voorgelegd aan de daartoe bevoegde rechter in Nederland.


Artikel 7 Nederlandse tekst prevaleert


De Nederlandse tekst van de algemene voorwaarden prevaleert boven vertalingen daarvan.